Village Missionary Movement

கிராம மிஷனரி இயக்கம்

Punjabi

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 19-08-2022

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 19-08-2022

 

ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ

 

"ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ।" - ਗਲਾਤੀਆਂ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 18-08-2022

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 18-08-2022

 

ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ?

 

"ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 17-08-2022

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 17-08-2022

 

ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ

 

"ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 16-08-2022

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 16-08-2022

 

ਭੋਜਨ...

 

"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 15-08-2022…

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 15-08-2022 (Youth Special)

 

ਸੁਰੱਖਿਅ ਤਰਿਹਾਈ

 

"ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 14-08-2022

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 14-08-2022

 

ਜਿਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

 

"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੋਂਗੇ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 13-08-2022

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 13-08-2022

 

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ

 

"...ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।" - ਰੋਮੀਆਂ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 12-08-2022

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 12-08-2022

 

ਤੇਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

 

"ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਤੇ… Read more