Village Missionary Movement

கிராம மிஷனரி இயக்கம்


ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 19-08-2022

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 19-08-2022

 

ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ

 

"ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ।" - ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 3:26

 

ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਤੀ-ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਓ।" ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। "ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

 

ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ।" ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ, ਰੋਮਨ, ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

 

ਪਿਆਰਿਓ! ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਜਾਤ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ-ਵਰਗੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਕੀਨਨ ਚਰਚ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

- ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਐਂਜਲੀਨ.

 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੋਟ:

ਮੈਗਜ਼ੀਨ "ਮੋਕਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਤਾ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਮਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

 

*Whatsapp*

ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਮਿਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ *+91 94440 11864* ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

www.vmm.org.in 

What's aap in Tamil : +91 94440 11864 

English +91 86109 84002 

Hindi +91 93858 10496 

Telugu +91 94424 93250 

 

Email reachvamm@gmail.com

Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infobells.vmmorgin

 

ਪਿੰਡ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀਰੂ ਦਨਗਰ , ਭਾਰਤ 626001 

ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ +91 95972 02896


Comment As:

Comment (0)